Подільські орли 

Система виховання школи

Найвище добро, яке може здійснити людина –

це вдосконалювати себе, розвивати свої можливості,

щоб бути здатною служити людству.

М. Філд

Система виховання
в загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №6 м. Славути «Школа сприяння здоров'ю»


Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність соціального, природного, предметно-естетичного виховного середовища, запровадження моніторингу рівня вихованості учнів та учнівських колективів, формування органів учнівського самоврядування.
Провідною нашою ідеєю стали слова українського педагога Софії Русової: «Виховання кращих моральних заповідей і знання попередніх поколінь для того, щоб із дитини виробилася людина в найкращому значенні слова, найкраще фізично й інтелектуально пристосована до умов життя». Вона передбачає реалізацію цілей розвитку, творчості, співпраці., відкритості.
Серед інтегрованих педагогічних ідей, які стали основою виховання слід відзначити такі: гуманний підхід до дітей Я. А. Коменського, виховання через середовище В. О. Сухомлинського, технологія колективної творчої діяльності І. П. Іванова, виховання людини в людині В. А. Караковського.
Окрім того, нами вивчено основні положення нормативно-правових документів, які стосуються організації виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі:
- Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»»
- Декларація прав дитини;
- Державна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України;
- Концепція національного виховання;
- Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти;
- Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
- Національна доктрина розвитку освіти;
- Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;
- Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти;
- Методичні рекомендації організації виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України від 3.07.2001р. №1/9-247);
- Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програми та її методичне забезпечення на Хмельниччині);
- Обласна програма системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року (на виконання Національної програми «Діти України»).
- Програми ПРООН/ЮНЕЙДС щодо здорового способу життя «Рівний рівному», «Основи здоров'я», Міжнародного шкільного проекту «Майбутнє починається сьогодні», «Школа проти СНІДу».

Концепція виховної роботи

Інтегровані педагогічні ідеї:

• Ідеї гуманного підходу до дітей Я.А. Коменського.
• Педагогічні ідеї виховання через середовище В. О. Сухомлинського.
• Технологія колективної творчої діяльності І. П. Іванова.
• Виховання людини в людині В. А. Караковського.

В перспективі розвитку школи приорітетними є наступні ідеї:
Ідея розвитку. Головний зміст педагогічного процесу – розвиток учня, його творчої індивідуальності у навчально-виховному процесі та на додаткових освітніх маршрутах. Ідея розвитку має на меті і розвиток особистості педагогів, і педагогічної системи в цілому.

Ідея творчості. Творчість розглядається як універсальний механізм розвитку особистості, що забезпечує її входження у світ культури і засвоєння способів існування у сучасному світі. З метою реалізації цієї ідеї створюється атмосфера, що стимулює всі суб'єкти навчально-виховного процесу до творчості.

Ідея співпраці ґрунтується на партнерських стосунках суб'єктів виховної системи. Спільна праця дітей і дорослих забезпечує творчу позицію кожного на всіх етапах колективної життєдіяльності від мети до оцінки результатів.

Ідея відкритості. Школа відкрита для широких соціальних зв'язків із творчою інтелігенцією, представниками науки, громадських організацій, творчих об'єднань.
Ідея відкритості полягає у тому, що не дитина адаптується до умов, а умови проектуються з адаптацією на особистість дитини.

Базові проблеми:
1) Гуманістичний стиль стосунків між всіма учасниками навчально-виховного процесу.
2) Розумна дисципліна і порядок.
3) Врахування дитячої ініціативи і її підтримка з боку дорослих.
4) Демократичні принципи управління.

Виховна система створюється силами всіх учасників навчально-виховного процесу – учителями, дітьми, батьками. У процесі їх взаємодії формулюються цілі і завдання, визначаються шляхи її реалізації, організовується різноманітна діяльність.

Головна мета:

• Виховання свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу і толерантно ставиться до культурних та національних здобутків інших народів;
• Формування творчої, здорової особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення;
• Створення умов для соціалізації учнів, утвердження їх як особистостей.

Завдання:

1) Сприяння формуванню свідомого ставлення дитини до свого здоров'я як основи розумового, фізичного, трудового і морального розвитку.
2) Допомога учням в освоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть.
3) Надання особистості широких можливостей вибору індивідуальності траєкторії розвитку і способів самореалізації.
4) Підвищення престижу здоров'я і здорового способу життя серед учителів, батьків, широкої громадськості.
5) Організація виховного простору через органи учнівського самоврядування.

Умови реалізації мети виховання:
• Організація цікавої позакласної діяльності;
• Залучення батьків до творчої діяльності дітей, використання в роботі їх досвіду;
• Розвиток співпраці між молодшими і старшими учнями; між учнями і вчителями, між педагогами і батьками.

Зміст виховання
Виходячи з мети і завдань, у школі організовується таке виховне середовище, яке надає кожному учню можливість вибору різних видів занять і творчої діяльності, які відповідають особистим потребам.

Сучасний зміст виховання – це науково обґрунтована система національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе.
Система цінностей і якостей особистості, розвивається і виявляється через її власне ставлення:
- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення до людей;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до мистецтва;
- ціннісне ставлення до праці;
- ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»;
- ціннісне ставлення до свого психічного «Я»;
- ціннісне ставлення до свого соціального «Я».

Виховання Види діяльності
розумове
громадянське
моральне
правове
військово-патріотичне
екологічне
естетичне
фізичне
трудове
профорієнтаційне інтелектуальна
пізнавальна
трудова
художня
фізкультурно-оздоровча
творча

Основні принципи виховання:
• Принцип гуманізації і демократизації;
• Принцип реалізації індивідуальних здібностей особистості через колективну творчу діяльність;
• Принцип ігрової діяльності як основної частини дозвілля школярів;
• Принцип культуро відповідності (культурна спадщина поколінь);
• Особистісно орієнтований підхід.

Суб'єкти діяльності:

• учні,
• вчителі,
• батьки,
• громада з певним рівнем здоров'я та настановою на здоровий спосіб життя,
• БДТ, СЮТ, екологічний центр, ДЮСШ,
• творчі працівники.
Напрямки виховання:
1. Інтелектуально-пізнавальний процес:
• інтелектуальні ігри;
• предметні тижні, декади;
• тести щодо виявлення пам'яті, уваги;
• турніри знавців.

2. Удосконалення психічних процесів:
• тести на розвиток креативності, виявлення мотивації навчання.
3. Формування ідеалів життя:
• ігри, тренінги;
• групові форми роботи;
• КТС;
• рольові ігри.
4. Робота з естетичного виховання:
• виставки;
• зустрічі;
• поетичні та музичні вікторини.
5. Формування здорового способу життя:
• виховні години;
• бесіди, тренінги;
• ігри, змагання.
6. Розвиток творчості учнів:
• конкурси;
• вечори;
• фестивалі.
7. Навчальна діяльність:
• відвідування уроків, робота з учителями-предметниками, спостереження за учнями;
• рейтинг класів;
• психолого-педагогічний консиліум;
• залучення учнів до участі в шкільних олімпіадах, МАН.
8. Робота з батьками:
• вибори батьківського комітету, ради школи;
• відвідування родин;
• проведення батьківських зборів, консультацій,
• лекції для батьків.
9. Методична робота:
• консультації психолога, робота в бібліотеці, огляд літератури, виступи на педрадах.
• вивчення нових технологій у виховному процесі;
• участь у роботі методичного об'єднання класних керівників, вивчення діагностики у виховному процесі.

Форми виховання

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей виховання з урахуванням основних напрямків діяльності школярів:
• Інформаційно-масові (інтелектуальні ігри, вечори, подорожі до джерел рідної культури, вивчення історії школи, створення книг, альманахів);
• Діяльнісно-практичні, групові (творчі групи, огляди, конкурси, свята, екскурсії);
• Інтерактивні (фестивалі; «круглі столи» з проблем традицій, культури, політики, права; гуртки; КВК);
• Діалогічні (бесіди, міжрольове спілкування);
• Інтерактивні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота);
• Наочні (шкільний музей, виставки дитячої творчості, тематичні стенди).

Методи роботи:

• організаційні;
• словесні;
• наочні;
• лекції;
• відеолекторії;
• бесіди;
• місячники;
• анкетування;
• оформлення наочності;
• рекомендації учням, батькам вчителем, класним керівником;
• робота з обдарованими дітьми.

Традиційні заходи:
• день міста;
• зустрічі з випускниками школи, видатними людьми міста;
• пошукова робота;
• мистецькі фестивалі;
• мітинги памяті;
• козацькі забави;
• Шевченківські дні;
• уроки рідного краю;
• акція «Посади дерево».

Результати

Результатом роботи школи є випускник, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у різноманітних сферах життєдіяльності, здорова (фізично, психічно, духовно) людина, творча особистість з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.

Структура моделі випускника